Mali İşler ve Finans Danışmanlığı

Mali işler ve Finans Birimi

Geleneksel yöntemlerle yönetilen işletmelerde, iş dünyasındaki rekabet, hızlı değişim ve belirsizliklere karşı, riskleri minimize ederek yerinde kararlar almak isteyen yöneticilerin, güvenilir ve doğru verilere dayalı mali ve finansal raporlara zamanında ulaşarak, geri bildirim almasını imkansız kılmaktadır .

İşletmelerin stratejik gelecekleri yönünde, süreçlere katılacak profesyonel organizasyon yapısı ile, yenilikçi ve proaktif bir mali ve finansal yönetim sisteminin kurgulanarak, şirket geleceği adına rasyonel en doğru kararları almayı sağlayacak, aylık ve üç aylık periyotlardaki mali ve finansal analiz raporları oluşturmak..

Kısa dönem periyotlarla, izlenebilen finansal analiz raporlarının rakamsal verilerinin, mali sistem ile uyumlu hızlı ve kolay ulaşılabilir olması, işletmenin mali yapısındaki olumlu ve olumsuz değişikliklerin erken teşhis edilerek, yönetimin hızlı politikalar geliştirmesi sağlanmalıdır.

 

Yetki ve sorumluluk süreçleri

Mali danışmanlık olarak, şirketin mevcut mali sistemi ve finansal yönetim fonksiyonları analiz edilir, operasyonel süreçlerin içinde yer alan çalışan ve yöneticilerin, görev yetki ve sorumlulukları yeniden yapılandırılır, işletmedeki tüm birimlerin operasyonel iş akış süreçleri oluşturulur, planlanan mali ve finansal yönetim sistemi , tüm iş süreçlerinin entegre olduğu bir ERP yazılım programı üzerinde yapılandırılarak, kendini denetleyen , raporlayan bir iç kontrol alt yapısı ile  Mali ve Finansal Yönetim Sistemi oluşturulur.

Mali işler ve finans birimi, işletme organizasyonunda yer alan insan kaynakları, üretim planlama, satış , satın alma, kalite yönetimi ve iş geliştirme ve diğer birimleriyle operasyonel olarak iletişim ve iş birliği içinde çalışmaktadır..

 

Finansal Raporlama ve Bütçe 

İşletmelerde, stratejik yönetim ve geleceğe ilişkin öneriler doğrultusunda, kısa ,orta ve uzun vadeli hedefler tespit edilir. işletme bütçeleri ve gerçekleşen dönemsel mali ve finansal faaliyet raporları oluşturulur. Şirketlerde rapor ve bütçe dönemleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak planlanır.

Finansal raporlama ve bütçe verileri, işletme iş akış süreçleri ile iç kontrol sistemine entegre çalışan ERP yazılım programı üzerinde kurgulanarak, performans verilerinin doğru ve değiştirilemez olması sağlanır.

 

Finansal Analiz Raporları

Mali ve finansal analiz tabloları, karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu, rasyo analizi, ürün karlılık analizleri, nakit akım tablosu, fon kaynak kullanım tablosu, satış analizleri, borç yaşlandırma, alacak yaşlandırma, stok devir hızı göstergeleri ve net işletme sermayesi değişim hızı raporları oluşturulur. İçerik zenginliği ve ileriye yönelik projeksiyonlar ile desteklenen, dönemsel faaliyet rapor ve analizleri oluşturularak, yönetim toplantılarında tartışmaya sunulmalıdır..

 

İşletme Bütçesi (forecast)

Üretim ve hizmet faaliyetinde bulunan işletmelerde, kısa, orta ve uzun vadeli  planlanan hedef bütçelerin etkin ve başarılı olması, operasyon sürecinde yer alan tüm birimlerle işbirliği içinde çalışılıyor olmasıyla ilişkilidir

Bu sebeple; Tüm operasyon birimleri sürece dahil olmalı, operasyonel süreçlerin entegrasyonu sağlanmalı, bütçelerin operasyon birimleri ilepaylaşılmalı ve sorumlulukları belirlenmelidir.

Bütçe planında otomasyon ve detay seviyeler belirtilmeli, düzenli bütçe toplantıları ile bütçe tahminleri oluşturulmalı. Olumlu ve olumsuz varsayımlara göre modellemeler çoğaltılmalı, hızlı ve çoklu senaryo analizleri oluşturulmalı, nakit akış süreçleri etkin yönetilerek bütçe kontrolleri denetlenmeli, planlanan bütçe verilerinin gerçekleşen fiili verilerle sapma oranları tespit edilerek aylık bütçe toplantılarında tartışmaya sunulmalıdır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı