Yazar Arsivi :Orhan Aranci

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Hazırlık  Planı ,

Stratejik planlama gereği , işletmenin mevcut durum analizi ve Paydaşlar belirlenerek, zayıf ve  kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası tehditler tespit edilir..

İşletme olarak ; KİMİZ, NEREDEYİZ ve NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ  Sorularının cevabı verilir. Belirlenecek Amaçlar doğrultusunda “ulaşmak istenilen yer ” için Hedefler bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda Stratejiler ortaya konulmuş olacaktır.

Bu bütünlük içerisinde hazırlanacak olan raporlar uzun dönemli  (5 ve daha fazla yıllık)

hedeflerin yanı sıra kaynak, zamanlama ve sorumluların belirlendiği “ Yıllık İş Planları ” ve

bu planlara ilişkin performans kriterleri oluşturmaktır.

 

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı,

 

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun amacı;

  • İşletmenin tüm Birimlerine stratejik planlamanın önemi ve gereğini anlatmak.
  • Hazırlanacak stratejik planlar için yol gösterici olmak.
  • Birim bazındaki stratejik planların standart bir yapıda olmasını sağlamak.
  • Tüm birimlerin stratejik planlamaya katılımını sağlamak.
  • Birimlerin katılımını en üst birimden en alt birime doğru değil en alt birimden en üst birime taşımaktır.
  • Stratejik Planlama Ekibiyle uyumlu çalışarak, kurumun stratejik planlarını oluşturmaktır.

 

NEREDEYİZ  :  

MEVCUT DURUM ANALİZİ    

SWOT Analizi

Dış Çevre Analizi

İç Çevre Analizi

Paydaş Analizi

 

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ

MİSYON, VİZYON, İLKELER    

Kuruluşun varoluş gerekçesi

Temel İlkeleri

Arzu edilen gelecek

 

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ :

STRATEJİK  AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER

Orta-Uzun Vadeli Amaçlar

Ölçülebilir Hedefler

 

 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ :

FAALİYETLER  PROJELER STRATEJİLER ve TAKTİKLER 

– Hedeflere Ulaşma Yöntemleri

– İş Planları

– Kaynak Planları

 

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ :

 İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

– Raporlama

– Performans Göstergeleri

– Performans Yönetimi

İflas Erteleme Danışmanlığı

İflas Erteleme Danışmanlığı

 

İflas Erteleme

İşletmelerde, satışlarının düşmesi maliyetlerin yükselmesi, karlılığın azalması, alacakların tahsilinde gecikme olması,stok devir hızının düşmesi,borçların ödenmesinde sıkıntı yaşanması, şirketin net işletme sermayesi tutarının azalması, cari oranların düşüyor olması Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran olumsuz gelişmelerin işaretleridir.

Şirket bilançosundaki aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması durumunda,Yönetim Kurulunun yapması gerek ilk hareket bir an önce şirket merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesine müracaatla Şirketin iflası ile . (TTK md. 376/3)  nakit sermaye konulması dahil nesnel , gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren İYİLEŞTİRME PROJESİ  mahkemeye sunularak şirketin İFLASIN ERTELENMESİ talep edilir. ( Şirketin ödenmemiş sermayesi olmamalı )

Bu süreçte, İcra ve İflas Kanun ile ilgili maddeleri  uygulamaya konularak ( 179 -179/b -TTK md.377) Şirket Bilançosunda yer alan varlıkların, alacakların ve borçların rayiç değerleri esas alınarak , alacakların tahsil edilebilir değerleri ve borçların da gerçek değerleri ile değerlendirilerek Bilanço gereği , Rayiç değerli Borçların , Rayiç değerli varlık ve alacaklardan fazla olması ŞİRKET BORCA BATIK demektir ve iflas erteleme hakkını kullanabilir..

Mahkemenin bilirkişi raporlarına dayanarak iflas erteleme kararını vermesi ile, şirket faaliyetlerini yönetmeleri için görevlendirilen kayyımların ve bilir kişilerin raporları ile şirket sürekli takip edilir.

Şirketin raporlar gereği mali yapısında bir gerileme olduğu gözlenmesi ve bu durumun şirket alacaklılarının mevcut durumunu daha da gerileteceğine kanat getirilir ve şirket yönetiminin iyi niyetli olmadığı tespit edilirse şirketin iflasına karar verilir. Aksine, şirketin faaliyetlerine devam etmek suretiyle, iyileştirme projesinde sunduğu değerlere ulaşması yada yaklaşmasındaki iyi niyetin görülmesi halinde, mahkeme şirket lehine iflas erteleme kararını birden fazla süreyle uzatılabilir. bu sure toplamda beş yılı geçemez.

 

İyileştirme Projesi

İflas Erteleme Danışmanlığı olarak , Şirket Yönetimi ve Hukuk danışmanları ile ortak planlanan iyileştirme projesinin şirket  faaliyetinin devamlılığı gereği  Etik , Mali ve Hukuki  nitelikler taşımasıdır.

Bu sebeple hazırlanan iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olması gerekmektedir. Bu süreçte mevcut durum analizinin rakamsal değerleri ortaya konularak şirketin borca batık durumdan nasıl kurtarılacağına dair Plan ve Bütçelerin hazırlanarak, gelecek yıllar ait faaliyet Bütçesi ve Proforma gelir tabloları oluşturulmalıdır.

Proje hazırlanırken, şirket mevcut organizasyon yapısı incelenmeli  yönetim planı ve yöneticiler yeniden yapılandırılmalı ,az kişi ile çok iş felsefesi uygulanarak giderler azaltılmalı , üretim şirketlerinde ürünler Rasyonalize edilmeli , maliyet analizleri incelenerek karlılık artırmalı , yeni  ürün  pazar ve satışlar irdelenmeli, işletmeyi karlı ve verimli  kılmak üzere tasarrufa gidilmeli ,Mali tarafta ortakların sermaye artırımına gidilmeli, ortakların kefaleti istenmeli , yeni uzun vadeli kaynaklar bulunmalı , kısa vadeli banka borçları ve piyasa borçları  yeniden yapılandırılarak ticari piyasada güven tazeleyen ve borçlarını ödeyebilecek bir şirketin mali tabloları ve bütçeleri oluşturularak, şirketin borca batık’tan çıkabilecek bir iyileştirme projesinin oluşturulmasıdır..

 

İflas Erteleme Süreç Yönetimi

Danışmanlık olarak , İflasın Ertelenme Süreci bir proje gibi yönetilmelidir. Amaç şirketin iflastan kurtarılmasıdır.

Proje yönetiminde, iflas erteleme konusunda deneyimli Mali ve Finansal Yönetim danışmanı, uzman avukat ve hukukçularla birlikte sürecin koordineli olarak yürütülmesi, işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, İflas ertelemenin yasa ile belirlenmiş bir süresi bulunmaktadır ve bu süre içinde iflas erteleme süreci sonlanmalıdır.

Başarılı bir sonuca ulaşmak için, süreç planları ve organizasyonunun yapılmış , yönetimin belirlenmiş ve süreç içinde kayyımlar, bilirkişiler ve ilgili kişiler arasındaki koordinasyonun sağlanmış olmasıdır.

Sürecin her aşamasında Proje yönetim planı, raporlama, kontrol ve denetim çalışmalarına önem verilmeli, Planlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmeli ve hedeflerden sapmaların olması durumda müdahale edilerek gerekli önlemler alınarak, sürecin başarıya ulaştırılması sağlanarak ,

İşletme BORCA BATIK’tan kurtarılmalıdır.

 

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı