Yazar Arsivi :oaranci

IK Yapılandırma Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Birimi

 

Dünya’nın var oluş sebebinin  en değerli varlığıdır  İNSAN ..

İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmek için sahip olmaları gereken en önemli kaynak,  İnsan Kaynağı’dır. Bu alanda yapılacak her türlü yatırım işletmelere farklılık yaratmaktadır.

Yapılanma sürecinde, İnsan kaynakları yönetim  sistemi oluşturularak,  kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması, doğru insanları doğru işlerde istihdam ederek, ihtiyaçlara cevap veren, teknolojik fayda yaratan , ölçülebilir ve sürdürülebilir seçme ve yerleştirme, performans değerleme, kariyer planlama, zaman yönetimi ve eğitim süreçlerinin, bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde, işletme geleceğine değer katan bir insan kaynakları sistemini oluşturmaktır.

 

İnsan Kaynakları yapılanma süreci  

 • Yetkim kişilerden oluşan İnsan Kaynakları biriminin kurulması
 • İş analizlerinin yapılması
 • Norm kadroların oluşturulması
 • Organizasyon şemasının  oluşturulması
 • İK Yönetmeliği ( Kıyafet ve Şirket Kurullarının ) hazırlanması
 • Görev tanımlarının  hazırlanması
 • Birim yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi
 • İşe alım süreçlerinin oluşturulması
 • Oryantasyon programlarının  hazırlanması
 • İş gücü ve kariyer planlamasının  oluşturulması
 • Çalışan Memnuniyet anketlerinin hazırlanması
 • Performans Yönetim sisteminin oluşturulması
 • Yönetici seçme ve işe alım  süreçlerinin belirlenmesi

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı

Yönetim Danışmanlığı

Sermayenin sürekli yer değiştirdiği Global Dünya’da Rekabet, Kalite ve Bilginin etkin yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Gelecek kaygısı yaşamak  istemeyen İşletmeler, faaliyet gösterdikleri her alanda etkin olmalarını kaçınılmaz  kılmaktadır

Yönetim danışmanlığı olarak , Aile Şirketleri, Yeni kurulan İşletmeler, Gelişmekte olan ve hızlı büyüyen şirketler, Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, gelişim değişim ve kurumsal eksiklikleri analiz edilerek, yapıya uygun çözüm önerilerinin tavsiye edilmesi ve yerine getirilmesindeki rehberlik ve koçluk hizmetleridir..

 

Danışmanlık Süreci

Yönetim danışmanlığı sürecinin başlatılması ile,

Yönetim kurulu üyeleri, birim yöneticileri ve çalışanlar ile yapılan toplantılar neticesinde, elde edilen mevcut yönetim süreçleri, organizasyon yapısı, iş süreçleri, insan kaynakları, finans, mali işler ve sektör konumlandırması tespit edilerek oluşturulan analiz verileri doğrultusunda, mevcut durum analizi ve işletmeye uygun ideal çözüm öneri raporları oluşturulur.

İşletmelerde kurum kültürleri dikkate alınarak planlan çözüm önerileri, yönetim kurulu bireyleri ve yöneticilerin katılımı ile yapıya uygun ideal değişim ve kurumsal gelişim süreçleri tasarlanır.

Şirket genel stratejik planlar doğrultusunda, tüm iş akış süreçleri ERP yazılım programı üzerinde tasarlanır, mevcut organizasyon yapısı iyileştirilerek İnsan kaynakları yönetim sistemi oluşturulur, Satış pazarlama yönetimi, Finans nakit akış , Mali işler, Bütçe ve eğitim planlarının oluşturulması ile uygulama süreçleri başlatılarak, genel yönetim ve bütünsel bir sistemin işler hale getirildiği, kendini raporlayan denetleyen ve iyileştiren kurumsal bir yönetim anlayışınin oluşturulmasıdır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı

Mali İşler ve Finans Danışmanlığı

Mali işler ve Finans Birimi

Geleneksel yöntemlerle yönetilen işletmelerde, iş dünyasındaki rekabet, hızlı değişim ve belirsizliklere karşı, riskleri minimize ederek yerinde kararlar almak isteyen yöneticilerin, güvenilir ve doğru verilere dayalı mali ve finansal raporlara zamanında ulaşarak, geri bildirim almasını imkansız kılmaktadır .

İşletmelerin stratejik gelecekleri yönünde, süreçlere katılacak profesyonel organizasyon yapısı ile, yenilikçi ve proaktif bir mali ve finansal yönetim sisteminin kurgulanarak, şirket geleceği adına rasyonel en doğru kararları almayı sağlayacak, aylık ve üç aylık periyotlardaki mali ve finansal analiz raporları oluşturmak..

Kısa dönem periyotlarla, izlenebilen finansal analiz raporlarının rakamsal verilerinin, mali sistem ile uyumlu hızlı ve kolay ulaşılabilir olması, işletmenin mali yapısındaki olumlu ve olumsuz değişikliklerin erken teşhis edilerek, yönetimin hızlı politikalar geliştirmesi sağlanmalıdır.

 

Yetki ve sorumluluk süreçleri

Mali danışmanlık olarak, şirketin mevcut mali sistemi ve finansal yönetim fonksiyonları analiz edilir, operasyonel süreçlerin içinde yer alan çalışan ve yöneticilerin, görev yetki ve sorumlulukları yeniden yapılandırılır, işletmedeki tüm birimlerin operasyonel iş akış süreçleri oluşturulur, planlanan mali ve finansal yönetim sistemi , tüm iş süreçlerinin entegre olduğu bir ERP yazılım programı üzerinde yapılandırılarak, kendini denetleyen , raporlayan bir iç kontrol alt yapısı ile  Mali ve Finansal Yönetim Sistemi oluşturulur.

Mali işler ve finans birimi, işletme organizasyonunda yer alan insan kaynakları, üretim planlama, satış , satın alma, kalite yönetimi ve iş geliştirme ve diğer birimleriyle operasyonel olarak iletişim ve iş birliği içinde çalışmaktadır..

 

Finansal Raporlama ve Bütçe 

İşletmelerde, stratejik yönetim ve geleceğe ilişkin öneriler doğrultusunda, kısa ,orta ve uzun vadeli hedefler tespit edilir. işletme bütçeleri ve gerçekleşen dönemsel mali ve finansal faaliyet raporları oluşturulur. Şirketlerde rapor ve bütçe dönemleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak planlanır.

Finansal raporlama ve bütçe verileri, işletme iş akış süreçleri ile iç kontrol sistemine entegre çalışan ERP yazılım programı üzerinde kurgulanarak, performans verilerinin doğru ve değiştirilemez olması sağlanır.

 

Finansal Analiz Raporları

Mali ve finansal analiz tabloları, karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu, rasyo analizi, ürün karlılık analizleri, nakit akım tablosu, fon kaynak kullanım tablosu, satış analizleri, borç yaşlandırma, alacak yaşlandırma, stok devir hızı göstergeleri ve net işletme sermayesi değişim hızı raporları oluşturulur. İçerik zenginliği ve ileriye yönelik projeksiyonlar ile desteklenen, dönemsel faaliyet rapor ve analizleri oluşturularak, yönetim toplantılarında tartışmaya sunulmalıdır..

 

İşletme Bütçesi (forecast)

Üretim ve hizmet faaliyetinde bulunan işletmelerde, kısa, orta ve uzun vadeli  planlanan hedef bütçelerin etkin ve başarılı olması, operasyon sürecinde yer alan tüm birimlerle işbirliği içinde çalışılıyor olmasıyla ilişkilidir

Bu sebeple; Tüm operasyon birimleri sürece dahil olmalı, operasyonel süreçlerin entegrasyonu sağlanmalı, bütçelerin operasyon birimleri ilepaylaşılmalı ve sorumlulukları belirlenmelidir.

Bütçe planında otomasyon ve detay seviyeler belirtilmeli, düzenli bütçe toplantıları ile bütçe tahminleri oluşturulmalı. Olumlu ve olumsuz varsayımlara göre modellemeler çoğaltılmalı, hızlı ve çoklu senaryo analizleri oluşturulmalı, nakit akış süreçleri etkin yönetilerek bütçe kontrolleri denetlenmeli, planlanan bütçe verilerinin gerçekleşen fiili verilerle sapma oranları tespit edilerek aylık bütçe toplantılarında tartışmaya sunulmalıdır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı

Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Değişim ve Yeniden Yapılanma

Dünya’da ve ülkemizdeki hassas ekonomik gelişmeler sürecinde, global piyasa şartlarına uyum sağlayarak varlıklarını sürdürmek, kalite ve rekabet avantajını korumak isteyen, değişim ve yeniden yapılanmaya inanan işletmeler, kendilerini değişime zorunlu hissetmektedir.

 

Değişimde Süreç Yönetimi

İşletmelerde yapılanma sürecinin başlatılması, yönetilmesi ve başarıya ulaşmasındaki en önemli etken, değişim olgusunu benimseyen yönetim kurulu bireyleri, birim yöneticileri ve operasyonda yer alan tüm çalışanların, ortak düşüncesi ve katılımları ile oluşmaktadır. Bu katılım ve fikir birliği sağlanamadığı zaman süreç başarısız olmaktadır. İşletmelerin faaliyet konusu, işin mevcut organizasyon yapısı, stratejik hedefleri ve mevcut iş süreç performansları ölçülerek, değişim ve yapılanmayı gerektiren unsurlar tespit edilerek, kuruma özgü davranış ve ilkerler doğrultusunda, yeniden yapılandırma ve tasarım planları oluşturulur.

  

Tasarım Planları ;

 • Şirket genel yönetim ve stratejik hedeflerin oluşturulması
 • İşletme yönetimi ve iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden planlanması
 • İnsan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması (revize)
 • Organizasyon yapılandırılmasında yeni fikirler üreten, eğitime açık çalışan ve yöneticilerin alınması (revize)
 • Toplam kalite yönetim sistemi ve AR-GE yönetiminin oluşturulması
 • Ürün kalite yönetimi prensiplerinde, üretim planlama ve iş süreçlerinin oluşturulması(revize)
 • Ulusal ve uluslararası satış ve marka yönetimi, müşteri talepleri, rekabet ve pazar yönetiminin planlanası
 • Teknolojik alt yapı oluşumunda, üretim ve yönetim iş süreçlerinin ERP yazılım sistemleri ile kurgulanması
 • SAP ve/veya kurumsal entegre yazılım desteği ile satın alma, finans, mali işler, malzeme yönetimi, denetim ve yönetim raporlama sistemleri oluşturularak ,

Yönetilebilir, sürdürülebilir ve kendini yenileyen bir Kurumsal Yönetim Sisteminin kurgulanmasıdır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma

Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler, oluşan krizler, çevre koşulları, kurum rekabeti, pazar stratejisi, kalite ve teknolojideki hızlı değişimler nedeniyle gelecek kaygısı yaşamak istemeyen  aile şirketleri, yeni kurulan işletmeler, gelişmekte olan ve hızlı büyüyen şirketler, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler.

Kurumsallaşmanın gereği,

Yeniden yapılanma ve stratejik planlamaya önem veren, şirket kültürü ve yönetim kalitesini (Uzman ve profesyonel yöneticiler) oluşturan, eğitim alt yapısına önem veren, yazılı kurallara, standartlara ve prosedürlere uygun, mal ve hizmetlerine güven duyularak, iş yapmanın usul ve yöntemlerini uygulayan, çevreye değer veren ve bu sayede diğer şirketlerden farklı kimlik sahibi olmak isteyen, değişim ve yeniliği prensip edinen şirketler,

Kurumsallaşmanın kendisidir.

 

Kurumsal Dönüşüm Süreçleri

Yönetim kurulu bireyleri ve birim yöneticileri ile yapılan toplantılar ve işletme çalışanları ile yüz yüze yapılacak görüşme ve anket çalışmaları neticesinde, mevcut iş süreçleri ve edinilen bilgi ve dokümanlar analiz edilerek. İşletmenin mevcut durum analizi ve kurumsal çözüm öneriler raporu oluşturulur.

Kurumsal dönüşüm ve yapılanma sürecinde; yönetim kurulu bireyleri ve şirket yöneticilerinin ortak katılımı ile, işletmelerin ticari faaliyetleri ve kurum kültürüne özgü ilkeler doğrultusunda, vizyon ve misyon değerlerinin yer aldığı, marka pazar ve yönetim stratejik planların belirlendiği, iş ve işleyişe ilişkin kalite sistemleri ile, ilke ve kuralların yazılı olarak ortaya konulduğu yeni bir Yönetim Sistemi kurgulanır.

İşletmelerin faaliyet konusuna uygun, yapılacak işlerin standart hale getirilerek kim tarafından nasıl ve hangi yetki ve sorumlukla yerine getirileceğine ilişkin iş süreçleri oluşturulur.

Doğru yerde doğru yöneticiler ilkesi ile işletme iç yönetimlerinin, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı, uzman yöneticiler tarafından temsil edilen, görev yetki ve sorumluluklarının Profesyonellik esasına uygun, katılımcı, hızlı ve doğru karar alma modelinin oluşturulduğu bir yönetim anlayışı  kurgulanır.

İşletmelerde sonuç odaklı üretim, maliyet, karlılık, satış pazarlama, satın alma, insan kaynakları, mali işler ve finans birimlerinin kurumsal kaynak planlama sistemi ile, etkin bir yönetim raporlama sisteminin oluşturulduğu, denetlenebilir, şeffaf ve hesap verebilen, bir kurumsal yönetim sistemi modeli oluşturulur.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile Şirketlerinde Değişim

Yabancı sermayenin sürekli yer değiştirdiği bir süreçte, mal ve hizmet üreterek ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan aile işletmelerinin, sürekli kendini yenileyen uluslararası ve yerel pazarlarda rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için, değişim ve kurumsallaşmaları kaçınılmazdır.

 

Aile Şirketlerinin Sorunsuz Olarak Varlıklarını Sürdürebilme Süreci   

Aile şirketlerinde, yönetim kurulu bireylerinin kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturma istekleri, profesyonelleşmeye önem vermeleriyle doğrudan ilişkilidir.

İşletmenin Nepotizm ve kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlara ve prosedürlere sahip olmak, değişen çevre koşullarını takip eden sistemleri kurmak, gelişmelere uygun organizasyon yapısını oluşturmak, kuruma özgü davranış ve ilkeleri belirlemek, iletişim ve iş yapma yöntemlerini kültür haline getirerek, diğer işletmelerden farklı bir kurumsal kimliğe bürünmesi sürecidir.

 

Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Değişim Süreçleri

Aile Şirketlerinde yeniden yapılanma ve kurumsallaşmanın öncelikli iyileştirme modelleri ;

 • Kurumsal misyon vizyon ve stratejilerin belirlenmesi veya iyileştirilmesi
 • İşletme kültürüne uygun kurumsal değerlerin ve ilkelerin yazılı hale getirilmesi
 • İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi
 • İşletme  yapısına uygun bir organizasyonşemasının oluşturulması
 • Yönetici ve çalışanların görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • İşletmenin faaliyet konusu işlerle ilgili yönetmelik, prosedür ve iş akışlarının oluşturulması
 • İşletme  bütçeleri, iç denetim ve kontrol sisteminin kurulması ve yönetilmesi
 • Kurum içi ve dışı bilgi yönetim ve raporlama sisteminin oluşturulması
 • İşletme içi iletişim sistemi ve toplantı yönetim sisteminin kurulması

Bu değişimle, kurumsallaşma sürecini sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi gereken,

bir işletme kültürü ve kurallar dizisi modeli oluşturmaktır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı

Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Dünya’da ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan değişim, belirsizlik ve ekonomik krizlerin yarattığı etki alanları farklılık gösterse de, krizler genel olarak işletme ve ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını önemli açılardan etkilediği göz ardı edilemez bir gerçektir.

Yaşanan kriz olgusu, işletme organizasyonlarında ve ülkelerde belirsizlik, kaos ve yüksek kaygı duygularını uyandıran, beklenmedik bir tehdit kaygısı oluşturmaktadır.

Türkiye gibi kriz beklentilerinin yoğun olduğu ülkelerde, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek adına, kriz oluşturabilecek her türlü riskleri önceden analiz ve tespit ederek çözüm önlemleri almak üzere, “Sürekli Kriz Yönetimi“ sistemini kurgulamak ve yönetmek zorundadırlar.

 

Kriz Yönetimi ve Süreç

İşletmelerde krize yol açan çok sayıda faktörler bulunmaktadır. İşletmelerin kendi kontrolü dışında dış çevre faktörlerinden oluşan doğal, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve politik değişim faktörleri ile birlikte, krize neden olan öncelikli işletme içi faktörler yer almaktadır. Bunlar; şirket üst düzey yöneticilerinin, krizleri önceden tespit edememeleri ve/veya yetersiz olmaları. İşletme içinde yaşanan organizasyon bozukluğu nedeniyle üretim, kalite, rekabet, satış ve karlılık süreçlerinde yetki sorululuk ve karar vermede, uzman çalışanlar ve etkin yöneticilerin oluşturulmamasıdır. Tespit edilen kriz türlerine bakılmaksızın etkili bir kriz yönetim sisteminin yönetim ekipleri tarafından oluşturulacak “Kriz Yönetim Planları“  ile yönetmektir.

 

Kriz yönetimi sürecinde yapılacak analiz çalışmaları  ile ;

 • İşletme organizasyon yapısının gözden geçirilerek revize edilmesi
 • Muhtemel kriz olasılıkların farkına varılarak tespitlerin yapılması
 • Kriz türlerine göre hazırlık ve önlemlerin oluşturulması
 • Kriz ile oluşabilecek zararların tespit edilerek minimize edilmesi
 • Olası kriz türlerine uygun iyileştirme ve eğitim planları oluşturularak stratejik tahminler, olasılık planları, sorun analizleri ve uygulama teknikleri faaliyetinden oluşan  “Kriz Yönetimi Süreçleri“ oluşturulmalıdır.

 

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı